KIRA-digi Showroom

KIRA-digi on hallituksen kärkihanke, joka vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota.

ASUNTOMARKKINAT 2018 –tapahtuman demopisteissä KIRA-digin rahoittamat hankkeet esittelevät asuntomarkkinoihin kohdistuvia palvelujaan ja ratkaisujaan. Tapahtuman osallistujat äänestävät niistä suosikkinsa.

Pesurobotti prototyypin kenttätestaus

Pesurobotti prototyypin kenttätestaus -projektilla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on vastata kysymykseen säästääkö ikkunanpesurobotti 80 % kuluista verrattuna nykyisiin pesumentelmiin. Tämän kysymykseen vastaaminen tehdään kokeilemalla robotti innovaatiota käytännössä. Toinen projektin tavoite on vastata kysymykseen mitä teolliseen internetiin perustuvaa jatkokehitystä ja toiminnallisuuksia nyt käytössä olevaan robottiin tulisi kehittää jotta se tuottaisi enemmän arvoa asiakkaalle. Tähän kysymykseen vastataan analysoimalla kenttätestien tulokset ja vertaamalla niitä prototyypistä puuttuvien toiminnallisuuksien kustannusarvioon

Antti Kahilakoski
Co-Founder, Wallrobotic Oy
antti(at)wallrobotic.com
+358 44 525 2818

Tietomallipohjainen rakennuslupa asuinkerrostalohankkeessa

Kokeiluhankkeessa testataan tietomallipohjaisen rakennuslupaprosessin eri vaiheissa hyödynnettäviä työkaluja ja koko prosessin kulkua kerrostalohankkeissa kolmessa eri kunnassa.

Näissä hankkeissa erityisesti kokeiltavat vaiheet ovat:

  1. UAV-kopterilla kohdeympäristön kuvaus ja mallintaminen pistepilveksi,
  2. Malliin määritettävän koordinaattipisteen hyödyntäminen IFC-mallin automaattisessa sijoittamisessa kaupunkimalliin,
  3. IFC-mallin validiuden ja säännöstenmukaisuuden tarkastukset,
  4. Rakennus- ja huoneistotietojen lukeminen automaattisesti IFC-mallista rakennuslupahakemukseen ja VRK:ta varten,
  5. IFC-mallin muunnos CityGML kaupunkimallin osaksi.

Saadaan kokeiltua oikeiden kerrostalohankkeiden yhteydessä prosessin sekä osakokonaisuuksien toimintaa, vertaillaan eri kaupunkien toimintatapoja. Tuloksena pyritään saamaan vastaus, kuinka hyvin hankkeen kuvausdokumentissa määritettyihin tavoitteisiin päästään, miten prosessia tulisi muuttaa tai eri ohjelmistoja ja näiden välistä yhteen toimivuutta tulisi jatkossa kehittää. Hankkeessa arvioidaan prosessin toimivuutta viranomaisten, luvanhakijoiden ja suunnittelijoiden näkökulmasta.

Hanke liittyy VM:n SAPA-hankkeeseen IFC-mallien arkistoinnin osalta. Hanke liittyy buildingSMART Finlandin Vakiointiryhmän työhön. Hanke tehdään kolmen eri kunnan (Vantaa, Järvenpää, Hyvinkää) sekä neljän eri toimittajan (Evolta, Gravicon, Solibri, Sova3D) yhteishankkeena.

Hankkeesta julkaistaan loppuraportti ja -esitys, joissa kuvataan kokeilujen tuotokset vaiheittain. Raportit julkaistaan KIRA-digin kautta. Hanke tuottaa raportin buildingSmart Finlandille kokeilun tuloksista. Lupapiste-palveluun tehty uusi lähdekoodi julkaistaan avoimena lähdekoodina GitHub-palvelussa. Avoimet rajapintamääritykset julkaistaan avoindata-palvelussa. Solibrin tai Sova3D:n tuotteisiin mahdollisesti tehtävät tuotokset eivät ole jaettavissa avoimena lähdekoodina.

LISÄTIEDOT

Jouni Vastamäki, Johtava rakennustarkastaja, Järvenpään ja Hyvinkään kaupunki
+358 40 315 2581
jouni.vastamaki(at)jarvenpaa.fi

Blok virtuaalivälittäjä

Hankkeen aikeena on testata löytyykö asuntomarkkinoilta markkinarakoa ( “product-market fit”) palvelulle, joka automatisoi omatoimisen asunnon myynnin ja ratkaisee myyntiprosessin työläimmät vaiheet (esim. ammattimaisen valokuvauksen, ilmoitusten laadinnan ja kauppakirjojen valmistelun). Hankkeemme tavoitteena on kartoittaa itsenäisten asunnon myyjien tarpeita ja selvittää kuinka hyvin palvelumme vastaa niihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä 5-10 yksityisen asunnon myyjän kanssa.

Block Enterprises Oy

Olli Gunst
olli(at)blok.ai

Automatisoitu tekninen kiinteistöstrategia

Kaikkia kiinteistöjä huolletaan, korjataan ja varustetaan, mutta kunto- ja varustetasoja on erilaisia. Joissakin kiinteistöissä tehdään vain välttämättömin ja toisissa toteutetaan kaikki viimeisen päälle. Miten omistajat voivat varmistaa, että heidän kiinteistöjä hoidetaan asetetun tavoitetason mukaisesti ja tietävätkö ostajat millaisesta kiinteistöstä he ovat ostamassa esim. huoneistoa?

Kiinteistöjen tason vaihtelu on hyväksyttävää, jos omistajat ovat määritelleet haluamansa tason ja sen toteutumista seurataan. Toki määräysten ja terveellisyyden asettamissa rajoissa. Isoilla kiinteistönomistajilla näin on ja tämä käytäntö auttaisi myös yksittäisiä kiinteistöjä toimimaan pitkäjänteisesti. Kiinteistöstrategian muodostamisen ja erityisesti sen toteutumisen seuranta ja vaikutusten arviointi mm. kiinteistönarvoon on työlästä.

Tässä hankkeessa on tarkoitus kokeilla n. 20 kiinteistön osalta miten olemassa olevaa kiinteistöjen perustietoja ja korjaushistoriaa voidaan jalostaa analytiikan avulla hyödynnettävämpään muotoon kustannustehokkaasti ja ilman erillisiä kiinteistöissä toteutettavia tarkastuksia. Jalostetun tiedon sovelluskohteina ovat mm. taloyhtiöt (läpinäkyvät pitkän tähtäimen suunnitelmat, asunto-osakekohtaiset arvo-analyysit), isännöintitoimistot (lisä-analytiikkaa isännöitisijäntodistuksen tueksi/liitteiksi) ja pankit (vakuusarvon tarkka kiinteistökohtainen määrittely).

Talokeskus Yhtiöt Oy

Janne Katajamäki
janne.katajamaki(at)talokeskus.fi

RoPa – Rakennushankkeen digitalisointi päästä päähän rooli- ja paikkatietopohjaisesti

Rakennusprojekteissa tieto ei virtaa riittävästi suunnittelun ja toteutuksen välillä. Rakennusmiehellä ei ole tarvittavaa tietoa toteuttaakseen työnalla olevan työvaiheen nopeasti, tehokkaasti ja ammattimaisesti. Syntyy hukkaa ja hävikkiä.

Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa kokeilu, jossa rakennushankkeen työntekijät saavat työnsä ja roolinsa kannalta kriittisen, oleellisen tiedon työmaalle reaaliaikaisesti digitaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Tieto tuotetaan ja jaetaan heille roolin työvaiheiden ja tehtävän kannalta merkityksellisenä, oikea-aikaisesti, oikealla sijainnilla ja sen vaikuttavuus työn tuottavuuteen mitataan.

Välitavoitteet:

1) työntekijän roolin kannalta keskeisistä työvaiheista tuotetaan digitaalinen 2D-työkuva,

2) tietomallista saadaan erotettua tiettyyn rooliin kuuluva suunnitelmatieto 3D:nä (esim. sähkömiehen tarvitsema tieto),

3) tieto pystytään siirtämään digitaalisesti tablettiin ja tietokoneelle 3D:nä,

4) tietomalliin perustuva 3D-kuva yhdistetään tabletilla videokuvaan kohteesta (lisätty todellisuus, augmented reality, AR),

5) tietoa saadaan rikastettua asennuksen kannalta oleellisella tiedolla 3D:nä (esim. putkimiehen tarvikeluettelo) ja yhdistettyä laajennettuun todellisuuteen oikeassa sijainnissa.

Projekti on rajattu yhteen Firan putkiremonttihankkeeseen ja siinä yhteen asuinhuoneistoon sekä mallinnettavaan kylpyhuoneeseen. Projekti toteutetaan rakennusliike Firan ja suunnittelutoimisto Swecon yhteistyönä.

Fira Oy

Annabella Haavisto
annabella.haavisto(at)fira.fi

Digikaavoitus: Tiedolla johtaminen, kaavoitusprosessin sujuvoittaminen digitalisointi, vuorovaikutus ja läpinäkyvyys

Kaavoitusprosessi sekä kaavojen julkaisuformaatti että säilytys perustuvat edelleen hyvin vahvasti vain asiantuntijoiden luettavissa olevaan materiaaliin ja tiedonhallintaan. Virallista Maankäyttö ja rakennuslain mukaista kaavoitusmateriaalia säilötään joko paperimuodossa tai parhaimmillaankin vain määräykset ja karttamerkinnät digitoituna.

Digikaavoitus hankeen tavoitteena on luoda ja kehittää ketterillä menetelmillä ja useilla piloteilla, selkeästi kaavoitusprosessiin rajatussa ympäristössä, nopeassa syklissä määritellä digikaavoituksen haasteita, luoda ja kehittää käytäntöjä sekä teknisiä ratkaisuja.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Jan Tvrdy
jan.tvrdy(at)fcg.fi

Passiivi RFID-anturit rakennuksen kosteusvalvonnassa

Tavoitteena on, että rakennuksen kriittisiin kohtiin voidaan asentaa passiivi RFID anturi, joka on langaton, ilman paristoja ja edullinen valmistaa. Kunkin hetkinen kosteustilanne voidaan lukea lukulaitteella ja verrata alkuperäiseen arvoon. Sovellus liittyy IoT-kenttään, jolloin mittausarvot talletetaan pilvipalveluun. Projektissa kokeillaan menetelmän toimivuus ja liiketoimintamahdollisuudet.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Jarmo Tuppurainen
jarmo.tuppurainen(at)metropolia.fi

Energialoikka – yhteisöllinen verkkopalvelu hyvien käytäntöjen jakamiseen ja naapuriyhteistön tukemiseen rakennusten energiaremonteissa

Suomen 1,5 milj. rakennuksen lämmityksessä on siirryttävä uusiutuviin energiamuotoihin ja saavutettava päästövähennystavoite: -39 % vuoteen 2030. Hankkeessa kokeillaan sysätä muutos alulle hyvien esimerkkien, naapuriyhteistyön ja uudenlaisen yhteisöllisen verkkopalvelun tuella. Kiinteistönomistajat voivat jakaa kokemuksia, oppia toisilta ja yhdistää hankintojaan isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin suunnittelutyötä ja rahaa säästyy. Yhden ihmisen ponnistus muuttuu koko kylän energialoikaksi.

Suomen ympäristökeskus

Kirsi Norros
kirsi.norros(at)ymparisto.fi

Share This